سرباز«شائول آرون» با کد پرسنلی6092065

 

فرمانده صدایش رادر گلو انداخت ،به پرچم اشاره کرد بلند و رسا پرسید:

-   سرباز«شائول آرون» با کد پرسنلی 6092065 ، زیرپرچم سرزمین ارض موعود ، اسرائیل بزرگ قسم می خورید برای دفاع از خاک میهنت تا پای جان ایستادگی کنید؟

شائول محکم پا کوبید سلام نظامی داد به آسمان نگاه کرد فریاد کشید :

-  بله قربان .

فرمانده سری به رضایت تکان داد  به ادامه بازدید از یگان مرزی پرداخت.

شائول به خودش آزادباش داد، خود را رها کرد ، میان دوستانش با لودگی گفت:

البته برای خاک کشور خودم نه این خراب شده .

/ 0 نظر / 35 بازدید