سرباز بابا

 

 

بابایی؟

بله پسرم.

می گما ، بابایی مگه علی اصغر بُزلگ بود؟

نه پسرم فقط شش ماهش بود.

تفتگ داشت مثل تو که می بندی به کملت میلی سل کال؟

نه پسرم اون توی قنداقه بود.

اووخ ، اووخ مگه تو می ری سرکال من باتو می آم کمکت تونم؟

نه تو هنوز خیلی کوچیکی پسرم.

پس چلا علی اصغربا بابایش لفته بود سل کال؟

هان؟

چلا گیره می کنی، تلسیدی منم با توبیام سل کار که می خواهی دزدالو بگیلی منم تیر بُخولم؟ 

 


/ 0 نظر / 3 بازدید