وقتی به ما اعتماد کرد

 

بار سوم بود که به دور از چشم او ، سرخود رفتیم توی سنگر کمین و خط را به خطر انداختیم. گفتیم نمی فهمد ، اگر هم فهمید مثل گذشته قانع اش می کنیم. وقتی از پشت بی سیم پرسید ،  راست نگفتیم آدرس اشتباه دادیم، خداحافظی کرد و رفت . فکر می کردیم  بر می گردد ، اما برای همیشه رفت . 

/ 0 نظر / 29 بازدید