ریشه ها

 

-   بچه ها مژده بدید دوباره بهار از راه رسید.

-  آره من هم حسش کردم .

-   سی بهار، این سی امین بهاره ما اینجائیم.

-  آره ، ریشه های درخت دوباره جان گرفتند ، زنده شدند.

صدایی برخواست وچهاردوست ساکت شدند. صدای برخورد بیل با زمین سخت ، سنگ وخاک هر لحظه واضح تر شد.زمین حاصلخیز خوزستان.

آن بالا یکی که وسط معبرمیدان مین ، توی چاله زانو زده بود گفت :

-  اینجا یه چیزهایی هست.

-  مواظب مین ها باش ، تله نشده باشند.

با دقت یک کارشناس میراث فرهنگی با انگشتان خود و به کمک سر نیزه خاک ها را کنار زد. اولین شهید که نوید رسیدن بهار را داده بود ، خودش را نشان داد.  

 

/ 0 نظر / 34 بازدید