لبخند خدا

 

-  برای پیوندبه یک بیمارنیازمندلازم داریم.

توضیحات پرستاراو را به بیمارستان اهواز در بیست وپنج سال گذشته بردکه دکتر گفت:

-  قلب با ترکش ازبین رفته فقط پیوندنجاتش می ده.

آن روزهرچه تلاش کرد موفق نشد برای بهترین دوستش که به تنهایی او راسی کیلومتر روی شانه کشانده بود، کاری انجام دهد. اکنون پسرش می توانست جان خیلی هارانجات دهد.

فرم ها راامضا کردقلم رابه زنش دادتااوهم امضا کند. صدای صلوات اطاق راپرکرد.کیف بغلی اش رابیرون کشیدقلم رادرون آن بگذارد قطره ای اشک وسط کیف افتادیک طرف عکس دوست قدیمی اش طرف دیگرعکس پسرش به اولبخند می زدند ولبخنددیگری که فقط آن راحس کرد،لبخند خدا.   

/ 1 نظر / 5 بازدید
نازنین

بسیار زیبا