نارنجک های قدیمی خطرناک هستند

 

می گفت سیب زمینی است ، یعنی فکرمی کرد که سیب زمینی است هرطور دلش می خواست با آن رفتار می کرد.باپا با آن بازی می کرد، به هرطرف می خواست آن را قل می داد توی منطقه که پر بود از انواع مهمات باقیمانده از جنگ . گروهبان نیروی دریایی آمریکایی آنقدر مغرور بودکه به هشدار فرمانده گروه که یک سرهنگ سوئدی و عضو نیروهای حافظ صلح بود کمترین توجه ای نمی کرد.

بعد از پذیرش قعطنامه نیروهای بین المللی آمده بودند برای تعیین خط مرزی، نصب میله های مرزی و برقراری صلح. تمام مدت که مذاکره ادامه داشت گروهبان تبعیدی آمریکایی که جان نام داشت به رفتارخودش ادامه داد.

مطمئن شده بودیم که مذاکرات به پایان رسیده است،جمع می کردیم بعدازسالها بازگردیم خانه.

صبح روزِ پایان ماموریتِ نظامیانِ حافظ صلح ، صدای انفجاری  بلندشد.مدتی بود منطقه صدای انفجاربه خود ندیده بود.

جانِ کری می خواند و سیب زمینی را برداشته بود روی میزگذاشته بود که اطرافیان متوجه شدند سیب زمینی درحقیقت یک نارنجک قدیمی و زنگ زده باقیمانده ازجنگ ایران وعراق است، امادیگردیرشده بود.نارنجکی که ما به آن می گفتیم" گل کرده".

نارنجک منفجرشد و در دم جانِ جان را گرفت.جان او که فرق سیب زمینی با نارنجک را نفهمید. اما فهمید نارنجک های باقیمانده از جنگ ایران و عراق چقدر خطرناک هستند که دیگر دیرشده بود.

/ 0 نظر / 35 بازدید