کابل های آمریکائی

نتیجه تصویری برای کابل برق

-  "ابوعدنان" سالهاست زیرسایه برادرت برای ارتش بعث خرید نظامی می کردی به نان و نوائی رسیده ای ،چه شد مشتریت را عوض کرده ای .

-  چطور جاسم ، تجارت مایحتاج جنگ که همه توی مشت قبیله شماست؟

-  خبر دارم هر چه کابل برق آمریکائی توی بازار بود خریده ای.

-  مشتری که همان است ، برادرم درسایه الطاف قائد صدام و دوستان خوب فرمانده اردوگاه های اسرای ایرانی شده است.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید