عینک آفتابی نگا استور

دکتر چی بهش بدم؟

آب ، آب زیاد بهش بده.

بچه شش ماهه با چقدر آب سیراب می شه؟

سه قاشق غذا خوری.