به زحمت سفره هفت سین کوچکشان را مهیا کردند.

 سال تحویل شد یکدیگر را بوسیدند به هم تبریک می گفتند ، اولین میهمان خوش قدم اما ناخوانده، سوت زنان وارد سنگرشان شد.

یک خمپاره صدو بیست.