با هلهله همقطارانش شلیک می کرد، آنهایک صدا می شمردند:

واحد

اثنان

ثلاثه

اربعه

خمسه

سته

سبعته

ایستاد خشاب هفت تیرش را عوض کردتا تیرخلاص بقیه ایرانی ها را بزند.