درگرمای ظهرعاشورا ، وقتی باران باریدن گرفت، بچه های تشنه با پای برهنه از خیمه ها بیرون دویدند ، دست دعا به آسمان بلند کردند هرچه زودتر باران قطع شود.

 بارش باران تیر،سنگ و نیزه بر روی سپاه امام حسین(ع).