دکتر چی بهش بدم؟ 

-  آب ، آب زیاد بهِش بده. 

-  بچه شیش ماهه با چقدر آب سیراب  می شه؟ 

-  سه قاشق غذا خوری.