طفل تشنه را بردند برای سیراب و بازگرداندند. اما چرا او را به مادرش نمی دهند. چرا زمین را گود می کند.

 

شاید طفل خوابیده.