نگارش رمان ( دلتندی های من محی و آجی مطهله ) به پایان رسید

به امید خدا آخرین قسمت از رمان با کمک نویسنده ارجمند

سرکارخانم مرضیه وزیری مقدم به پایان رسید و برای مراحل ویراستاری به ویراستار رمان

، سر کار خانم زهرا وزیری مقدم سپرده شد.

 

در مرحله بعد مدت ده روز برای اصلاح  و پرداخت نگارش رمان به اتفاق هم

اختصاص داده شده است که با حضور نویسندگان و و یراستار رمان نگارش رمان با

بازنویسی نهایی به اتمام می رسد.

 از همه دوستان و نویسندگان عزیز که با ارسال دیالوگ ها و مطالب ارزنده نقشی در

شکل گیری این رمان داشته اند تشکر و قدر دانی می نمائیم

 

مرضیه وزیری مقدم             زهرا وزیری مقدم          محمد حسن ابوحمزه